Άνω των €3 δισ. οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2022

Τη 14η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ27 καταλαμβάνει η Ελλάδα στις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, οι οποίες ξεπέρασαν τα €3 δισ. το 2022. Οι δαπάνες, που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στη χώρα, ήταν αυξημένες κατά €438,37 εκατ. σε σχέση με το 2021 (ποσοστό αύξησης 16,6%).

Σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 13,8%, του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2022, ο  δείκτης “Ένταση Ε&Α”, που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 1,49%, από 1,46% το 2021 και 1,51% το 2021. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στη 14η θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ),  ο τομέας των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές δαπάνες Ε&Α σε σχέση με τους άλλους τομείς (κρατικός, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα).

ekt1

Δυναμική οι επιχειρήσεις

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΚΤ, το 2022 στον τομέα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €1.514,36 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 21,6% σε σχέση με το 2021. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2022 οι δαπάνες Ε&Α των επιχειρήσεων αποτελούν το 0,73% του ΑΕΠ από 0,69% το 2021.

Ακολουθεί ο τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €905,76 εκατ. (0,44% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% σε σχέση με το 2021. Στο μεταξύ, στον κρατικό τομέα, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €647,41 εκατ. (0,31% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 9,7% σε σχέση με το 2021. Τέλος, στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους €17,28 εκατ. (0,01% του ΑΕΠ).

ekt2

Θέσεις απασχόλησης

Όσον αφορά την απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α, ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν “θέσεις” πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε κατά 9,9% για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 10,2%  για τους ερευνητές σε σχέση με το 2021.

Συγκεκριμένα, το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2022 ανέρχεται σε 67.813 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 49.960 ΙΠΑ.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων (13,6% στο συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και 14,9% στους ερευνητές). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 13η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27, όσον αφορά τα ΙΠΑ του συνολικού προσωπικού σε Ε&Α.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία του ΕΚΤ προέρχονται από στατιστική έρευνα, που διεξήχθη το 2023 σε φορείς με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες και έχουν ήδη αποσταλεί στη Eurostat.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος