Γυναίκες σε θέσεις Ηγεσίας: Ενδυναμώνοντας την επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία

«Καθολικά σχεδόν οι έρευνες σχετικά με την ποικιλομορφία των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον (gender diversity in the workplace) συγκλίνουν με αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα στο ότι η παρουσία τους σε μία επιχείρηση συνεπάγεται αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, των κερδών και του ρυθμού ανάπτυξης. »

 

Γράφει η Τζίνα Τζίνα Τσαντρίζου 

Στην σημερινή εποχή, οι βιομηχανικές και επιστημονικές εξελίξεις μεταβάλλονται ραγδαία και οι κοινωνίες στο σύνολό τους θέτουν προοδευτικούς στόχους ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Συνεπώς, η ανάγκη για τη λεγόμενη ποικιλομορφία και συμπερίληψη ως προς το φύλο στο εργασιακό περιβάλλον είναι επιτακτική, ειδικά όταν αφορά στους ηγετικούς ρόλους.
Παρά τη σημειωθείσα πρόοδο, ακόμη και σήμερα οι γυναίκες δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς στις σχετικές θέσεις και για το λόγο αυτό κάθε προσπάθεια και δράση ευαισθητοποίησης, όπως η σημερινή μου συμβολή, είναι σημαντική για να αναδειχθούν οι προκλήσεις του παρόντος και οι ευκαιρίες του μέλλοντος.

Στατιστικές έρευνες, κοινωνιολογικές μελέτες, συνέδρια και ημερίδες οργανώνονται συνεχώς προς την κατεύθυνση αυτήν και είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι η συμμετοχή και το ενδιαφέρον του κόσμου είναι διαρκώς αυξανόμενο. Είναι σημαντικό να υπογραμμίζουμε σταθερά ότι η παρουσία γυναικών σε ηγετικούς ρόλους διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο τόσο για τις ίδιες, όσο και για μία επιχείρηση ή την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται.

Καθολικά σχεδόν οι έρευνες σχετικά με την ποικιλομορφία των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον (gender diversity in the workplace) συγκλίνουν με αδιαμφισβήτητα συμπεράσματα στο ότι η παρουσία τους σε μία επιχείρηση συνεπάγεται αύξηση της απόδοσης, της παραγωγικότητας, των κερδών και του ρυθμού ανάπτυξης.

Οι γυναίκες διαθέτουν ξεχωριστές δεξιότητες και είναι ικανές να προσεγγίζουν καινοτόμα τη διαχείριση καταστάσεων, κρίσεων ή/και προβλημάτων, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν πιο ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις σε πολύπλοκες προκλήσεις. Η παρουσία τους γενικά διαφαίνεται ότι ενισχύει τη δημιουργικότητα, ενώ συγχρόνως στέλνει ισχυρό μήνυμα για την ισότητα και την ευημερία των εργαζομένων.

Αυτό ενθαρρύνει κατ’ επέκταση την αίσθηση δικαιοσύνης, την ενσυναίσθηση αλλά και την υποστήριξη ανάμεσα στα μέλη της επιχείρησης και οδηγεί σε ενισχυμένο αίσθημα ικανοποίησης και αποδοτικότητας.

Από την οπτική δε των ομάδων-στόχων (target groups) και των ενδιαφερόμενων κοινών στα οποία απευθύνεται μία επιχείρηση, η γυναικεία ενεργή συμμετοχή ενέχει διττή συνεισφορά. Δύνανται να αφουγκραστούν και να αντιληφθούν βαθύτερα τις ανάγκες των γυναικών με αποτέλεσμα να προτείνουν ιδέες και στρατηγικές που τις συμπεριλαμβάνουν. Κατά ταύτα, διασφαλίζεται η ευρύτερη αναγνώριση και τοποθέτηση του οργανισμού στη συνείδηση της «αγοράς», ως εταιρεία και “brand” που σέβεται ολιστικά τo κοινωνικό σύνολο, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η ισότητα που επιδιώκουμε στη στελέχωση (και όχι επάνδρωση) των ηγετικών θέσεων δεν μπορεί να περιοριστεί ή και να ρυθμιστεί νομολογιακά με τυπική αριθμητική ποσόστωση 50-50. Η ουσιαστική έμφυλη ισότητα επηρεάζει όλες τις πτυχές του εργασιακού βίου, όπως τις επαγγελματικές σχέσεις, το σεβασμό, τη συναδελφική αλληλεγγύη, την εργασιακή συμπεριφορά, το ήθος καθώς και τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία. Συνεπώς, όταν επιτυγχάνεται ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον εντός ενός οργανισμού, επηρεάζεται θετικά η λειτουργία του και εκτός, όπως στις συναλλαγές, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Η έμφυλη ισότητα δυναμώνει τη φωνή των γυναικών στην κοινωνία και θέτει στέρεες βάσεις για την κοινωνική ευημερία. Οι γυναίκες σε ηγετικούς ρόλους αναλαμβάνουν ουσιαστικές ευθύνες, εκπληρώνουν τους τιθέμενους στόχους και προβάλλουν ως ισότιμοι εταίροι. Αυτό είναι βασικό βήμα ώστε να προσπελαστούν δια παντός οι στερεοτυπικές αντιλήψεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων, ειδικά στις παραδοσιακές κοινωνίες όπως η ελληνική.

Δε θα αναφερθούμε στην αυτονόητη ανάγκη της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών – φαινόμενο που καταπνίγεται σε μεγάλο ποσοστό ακόμη και σήμερα – αλλά για να φτάσουμε στο επίπεδο αυτό οι πρωτοπόρες και δυναμικές γυναίκες οφείλουν να λειτουργήσουν ως πρότυπα για τις επόμενες γενιές.
Μέσω της επαγγελματικής επιτυχίας και της ικανότητάς τους να ξεπερνούν τις προκλήσεις, οι ηγέτιδες γυναίκες ενθαρρύνουν και εμπνέουν τις νεότερες γενιές ώστε να ακολουθήσουν τα όνειρά τους και να επιδιώξουν αλλά και να απαιτήσουν τα μέγιστα. Με το παράδειγμά τους δείχνουν ότι η ισότητα των φύλων στην ηγεσία δεν είναι μόνο εφικτή αλλά και απαιτητή. Είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλίζεται η καθολική ισότητα.

Στην εποχή μας είναι κρίσιμος ο εταιρικός μετασχηματισμός και η εγκαθίδρυση νέας κουλτούρας, βασισμένης σε ισχυρά θεμέλια. Μόνο κατά αυτό τον τρόπο, τα περιβάλλοντα εργασίας θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη όλων των ανθρώπων δίχως διακρίσεις, έμφυλες και μη. Μέσω των καθημερινών μας διεκδικήσεων, μπορούμε να διαμορφώσουμε μία ισχυρή κοινωνία των πολιτών.
Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να προβλέπουμε το μέλλον, αλλά είμαστε ικανοί να το διαμορφώνουμε.

 

Info: Ποια είναι η Τζίνα Τσαντρίζου

Κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων του University of Kent και με μεταπτυχιακό́ τίτλο σπουδών με διάκριση στη Διεθνή Οικονομία, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική από το Cardiff University, άσκησε το επάγγελμα της οικονομολόγου και της αναλύτριας επί 20 συναπτά́ έτη στον τραπεζικό́ κλάδο.

Συμμετέχει ως μέλος σε όλες τις διεργασίες του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου – (ΕΒΕΗ) και στο International Chamber of Commerce – ICC Hellas, συνδράμει ενεργά στην προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου, ενώ στις δράσεις του ICC Women Hellas είναι υπεύθυνη για το τμήμα Βιομηχανίας στην Κρήτη.

Είναι ενεργό μέλος του «οικοσυστήματος» για την ενδυνάμωση της Γυναίκειάς Επιχειρηματικότητας και Ηγεσίας, με συμμετοχή́ σε επιχειρηματικά́ συνέδρια στο Μάρκετινγκ, την Επιχειρηματική́ Ανάπτυξη και την Αυτοβελτίωση. Επίσης, είναι μέλος του γυναικείου σωματείου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΕΣ» και της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού́ μας. Σήμερα, η κυρία Τζίνα Τσαντρίζου είναι Co-Founder & CEO, Super Creta Group και δραστηριοποιείται ως εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒΠΗ και Υπεύθυνη Εξωστρέφειας.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος