Καθοριστική η συμβολή της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χρηματοδότηση του μεγαλύτερου οικονομικού μετασχηματισμού που έχει βιώσει η χώρα

«Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα του νέου τραπεζικού χάρτη που διαγράφει η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, μετά την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας», δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της, Γεώργιος Ζαββός, στο πάνελ συζήτησης του Thessaloniki Summit 2023 με θέμα «Banking and Stocks: Shaping the future of finance», με συνομιλητή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο και συντονιστή τον δημοσιογράφο του CNN Greece, Δημήτρη Πεφάνη.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της HDB, υπενθύμισε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των ευρωπαϊκών θεσμών στην Ευρώπη, για την πράσινη μετάβαση θα χρειαστούν 620 δις ευρώ καθώς και 125 δις ετησίως για την ψηφιακή μετάβαση κατά μέσον όρο,μέχρι το 2030.
Για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι τεράστιες επενδύσεις κλίμακας, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, η ΕΕ θα πρέπει να εμβαθύνει την Ένωση των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών, με άξονα το εργαλείο των τιτλοποιήσεων.
Ειδικά για την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι χρειάζεται ένα δυναμικό χρηματοοικονομικό σύστημα ικανό να χρηματοδοτήσει τον μεγαλύτερο οικονομικό μετασχηματισμό που έχει βιώσει η χώρα, καθώς βρίσκεται στο μάτι της κλιματικής αλλαγής και στοχεύει να γίνει κόμβος ενεργειακής και πράσινης μετάβασης, και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά σε αυτό το εγχείρημα.
Όπως εξήγησε ο κ. Ζαββός: «Η «άνοιξη» που βιώνει στις μέρες μας, το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας, με την απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και την υψηλή κερδοφορία των Ελληνικών συστημικών τραπεζών, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο Ελληνικό Σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» το οποίο σε χρόνους ρεκόρ, απάλλαξε τους ισολογισμούς των τραπεζών από περίπου 70 δις ευρώ κόκκινα δάνεια, μειώνοντας τα ποσοστά NPEs από 45% το 2019, σε περίπου 7% τώρα. Πρόκειται για μεταρρύθμιση τεράστιας εμβέλειας».
Στο πλαίσιο του νέου οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται και χαρακτηρίζεται από την ανάγκη μετασχηματισμού του οικονομικού μοντέλου, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ο κ. Ζαββός παρουσίασε τον ρόλο της HDB ως σύγχρονης Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.
Όπως τόνισε ο κ. Ζαββός, ο ρόλος των αναπτυξιακών τραπεζών είναι πλέον καταλυτικός στην κάλυψη των κενών της αγοράς, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία. Έτσι συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας, με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
«Μια Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν αποτελεί υποκατάστατο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων αλλά προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε καίριους τομείς που επενδύουν σε έργα καινοτόμων, «πράσινων» και κοινωνικών κατευθύνσεων», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Αναφερόμενος στον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στην στήριξη, με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, των φιλόδοξων αναπτυξιακών στόχων της Κυβέρνησης και τον μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, σημείωσε πως η HDB λειτουργεί ως ένας πολλαπλασιαστικός μηχανισμός για τη μόχλευση δημόσιων πόρων και την προσέλκυση πρόσθετων Ιδιωτικών πόρων.
«Αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά της εργαλεία, για κάθε 1 ευρώ δημοσίων πόρων που διαθέτει η ΕΑΤ, 3 ευρώ συνολικά διατίθενται στην αγορά. Δίνει λύσεις στις προκλήσεις της αγοράς, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης με εξειδικευμένα εργαλεία.
Είναι η αναπτυξιακή τράπεζα της χώρας, με στρατηγική που κινείται σε 3 άξονες:
τη σημαντική αύξηση του αριθμού των χρηματοδοτούμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
την ενεργό στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας των ΜμΕ και την εξωστρέφεια βασισμένη στην άντληση ενωσιακών πόρων και τη στενή συνεργασία με διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και άλλες εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες», υπογράμμισε ο κ. Ζαββός.
Επίσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της HDB αναφέρθηκε στην επιτυχία των προγραμμάτων της Τράπεζας με πραγματικά στοιχεία:
Μέσα σε 3 χρόνια η HDB συνέβαλε στην δημιουργία 18.600 θέσεων εργασίας, με 45.288 νέα δάνεια, αξίας 9,4 δισ. ευρώ!
Παράλληλα, επεσήμανε τον κομβικό ρόλο της ΕΑΤ στη διεύρυνση του κύκλου των αξιόχρεων δανειοληπτών, δηλαδή τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό πολλών χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σήμερα δεν την έχουν.
Ταυτόχρονα, προέβη σε εκτενή αναφορά σχετικά με τις άριστες σχέσεις της HDB με Ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και ιδιαίτερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για τη διάθεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων στην ελληνική αγορά.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η συνεργασία ύψους 400 εκ ευρώ με την ΕΤΕπ βάσει των οποίων δημιουργήθηκαν τρία νέα προγράμματα για ΜμΕ, το «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων», το «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα δάνεια», το «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης», τα οποία θα διαθέσουν συνολικά πάνω από 2 δις ευρώ νέα δάνεια.
Τόνισε επίσης, τη βασική στρατηγική επιλογή να αποκτήσουμε σύντομα την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Pillar Assessment, ώστε η Ελλάδα να μπορεί να αντλήσει πόρους από ένα διευρυμένο φάσμα ευρωπαϊκών ταμείων, αλλά και στη διαχείριση επενδυτικών κονδυλίων που προορίζονται για μη Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς και να αντλεί άμεσα ενωσιακούς πόρους για την χρηματοδότηση των προγραμμάτων της.
Αναγνωρίζοντας τη συνεχιζόμενη έλλειψη ικανών εξασφαλίσεων για λήψη χρηματοδότησης από τη πλευρά των ΜμΕ, σχεδιάζονται και θα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, νέα προγράμματα παροχής εγγυήσεων παρέχοντας ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους στις επιχειρήσεις.

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος