ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δυνάμει της από 01-04-2022 Σύμβασης μεταξύ της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων Α.Ε.» («ΕΑΤΕ») και του Ελληνικού Δημοσίου, η ΕΑΤΕ ανέλαβε την εντολή για τη διαχείριση πόρων προερχόμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την εκτέλεση του  έργου «Ταμείο Ανάκαμψης: Equity Platform Instrument (Q-equity & InnovateNow)».

Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου, ανέλαβε ειδικότερα την εντολή για την υλοποίηση, μεταξύ άλλων, του υποέργου «Qequity» (για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης αναφερόμενου στο εξής ως το «Έργο»), συνολικού ύψους τετρακοσίων εκατομμυρίων Ευρώ (€ 400.000.000). Το Q-equity έχει σκοπό τη συμμετοχή της ΕΑΤΕ σε νεο-ιδρυθέντα σχήματα παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital funds/ private equity funds) που θα επενδύουν μέσω equity / quasi equity εργαλείων σε επιχειρήσεις που διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική επικράτεια τη στιγμή πραγματοποίησης της επένδυσης. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήματα θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τομέα και να επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.

Η διαχείριση των ανατιθέμενων για την υλοποίηση του Έργου πόρων γίνεται από την ΕΑΤΕ σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους όρους της ως άνω από 01-04-2022 Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και τις εσωτερικές διαδικασίες/κανονισμούς της ΕΑΤΕ.

Για τους ανωτέρω σκοπούς, η ΕΑΤΕ προσκαλεί ενδιαφερομένους, οι οποίοι προτίθενται να προβούν στη σύσταση και διαχείριση Επενδυτικών Σχημάτων (όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω), να υποβάλουν προτάσεις στην ΕΑΤΕ σχετικά με ενδεχόμενη συμμετοχή της στα Επενδυτικά Σχήματα αυτά, υπό τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η υπογραφή επενδυτικής συμφωνίας με όσους συμμετέχοντες εκδηλώσουν ενδιαφέρον και πληρούν τα κριτήρια της παρούσας πρόσκλησης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων για το Έργο πόρων.

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΑΤΕ και τηρείται ενεργή έως την 31η-12-2024, εκτός εάν προηγουμένως αναρτηθεί στην ίδια ιστοσελίδα ανακοίνωση σχετικά με την εξάντληση των διαθέσιμων για την υλοποίηση του Έργου πόρων.

hdbi.gr

 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος