Τεχνητή νοημοσύνη και big data: προτεραιότητα για τις ελληνικές εταιρείες

Μονόδρομο θεωρούν τις επενδύσεις στην καινοτομία οι ελληνικές επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι 9 στις 10 εταιρείες στην Ελλάδα δηλώνουν ότι θα προωθήσουν την καινοτομία, αυξάνοντας τις σχετικές επενδύσεις τα επόμενα 3 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνητή νοημοσύνη (33%) και τα big data analytics (30%) έχουν αναγνωριστεί ως οι βασικές τεχνολογίες στις οποίες οι περισσότερες ελληνικές εταιρείες σκοπεύουν να επενδύσουν, όσον αφορά την καινοτομία.

Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αναδεικνύει τις αλλαγές στο σχεδιασμό προϊόντων ή υπηρεσιών (80%), την έρευνα αγοράς (42%) και τις αλλαγές στις μεθόδους μάρκετινγκ (40%) ως τις κυριότερες περιοχές προς επένδυση για την καινοτομία.

“Η ανάδειξη νέων τεχνολογιών και επιχειρηματικών μοντέλων, αλλά και οι αλλαγές στις προτιμήσεις των πελατών, αναδείχθηκαν μέσα από την έρευνα ως οι σημαντικότεροι παράγοντες, που καθιστούν ακόμα πιο αναγκαία την ενσωμάτωση της καινοτομίας εντός των επιχειρήσεων”, αναφέρει η Deloitte Ελλάδος στην πανελλαδική έρευνα σε περισσότερες από 55 ελληνικές επιχειρήσεις, με στόχο να αποτυπώσει την αντίληψη της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με το επίπεδο καινοτομίας στη χώρα.

deloitte_innovation_0

Εμπόδια και φραγμοί

Η επιδίωξη της καινοτομίας – σύμφωνα με την έρευνα – είναι συχνά συνδεδεμένη με την αντιμετώπιση μιας σειράς εμποδίων και φραγμών, που δύνανται να εμποδίσουν την πρόοδο και την επιτυχία. Οι επιχειρησιακές και διαρθρωτικές δυσκαμψίες (69%), η έλλειψη στρατηγικής (47%) και οι προκλήσεις που αφορούν την κουλτούρα (35%), αναδείχθηκαν ως τα σημαντικότερα εμπόδια για την καινοτομία, προερχόμενες, κυρίως, από το εσωτερικό περιβάλλον των οργανισμών.

Αντίστοιχα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ανέδειξε ότι η απουσία διαθέσιμου χρόνου για δραστηριότητες που σχετίζονται αποκλειστικά με την καινοτομία, η αντίσταση στην αλλαγή και η έλλειψη τεχνικών δεξιοτήτων αποτελούν τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την προώθηση της καινοτομίας στον οργανισμό τους.

deloitte_innovation_1

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Η συνδρομή των κυβερνητικών φορέων στην ενδυνάμωση της καινοτομίας αποτελεί παράγοντα καθοριστικής σημασίας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ανέδειξαν τις επενδύσεις στην εκπαίδευση (πολύ σημαντικό – 71%) και τα φορολογικά κίνητρα για την Έρευνα & Ανάπτυξη (πολύ σημαντικό – 55%) ως τις πρωταρχικές δράσεις, που θα μπορούσε να υλοποιήσει το κράτος για την ενίσχυση της καινοτομίας.

Η ανάπτυξη συνεργατικών projects με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα θεωρήθηκε ως ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση της καινοτομίας από το 77% των συμμετεχόντων της έρευνας.

Τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα αποτελούν ένα εξαιρετικά ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια της πολιτείας να συμβάλει αποτελεσματικά στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα ανέδειξε τρία διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ – 55%, NextGen EU – 38%, Horizon Europe – 31%), τα οποία οι ελληνικές επιχειρήσεις προτίθενται να αξιοποιήσουν.

deloitte_innovation_2

Κινητήριες δυνάμεις

Στο μεταξύ, το εσωτερικό αλλά και το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενδυνάμωση της καινοτομίας. Στη βάση αυτή, οι ελληνικές επιχειρήσεις επεσήμαναν σε ποσοστό 67% ότι τόσο οι παράγοντες του εξωτερικού, όσο και του εσωτερικού περιβάλλοντος, επηρεάζουν ισάξια την ενίσχυση της καινοτομίας.

Αναλύοντας περαιτέρω τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειονότητα των στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων ανέδειξε ως σημαντικότερους εξωτερικούς παράγοντες καινοτομίας, τις συναντήσεις εργασίας με εμπειρογνώμονες από τον ίδιο κλάδο (49%) και από άλλους κλάδους (40%), τη συνεχή ανάλυση των προτιμήσεων και της εμπειρίας των πελατών (47%) και τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (40%).

Παράλληλα, αναφορικά με τους εσωτερικούς παράγοντες, η ανάδειξη νέων τεχνολογιών και τάσεων (62%), η υποστήριξη από την ηγεσία της επιχείρησης (60%), η ενσωμάτωση της καινοτομίας στη στρατηγική της επιχείρησης (55%) και η διαχείριση της εταιρικής κουλτούρας (55%) αποτελούν τα σημαντικότερα εχέγγυα για την αφομοίωση ενός καινοτόμου προφίλ.

Πηγή: www.sepe.gr

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο:

Περισσότερα άρθρα

Διαβάστε το τελευταίο τεύχος